Comptes anuals auditats

Cada exercici i abans del 31 de marc, d’acord amb la Llei de societats de capital, el Consell d’Administració de BSA, SA, procedeix a formulació dels Comptes Anuals (Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis en el Patrimoni Net, Estat de Fluxos d’Efectiu i Memòria), així com i l’Informe de gestió de l’any anterior, que posteriorment aprova la Junta General (ple de l’Ajuntament). Paral•lelament els professionals independents encarregats (Auditors nomenats) procedeixen a la realització dels treballs d’auditoria i lliurament de “l’Informe de Auditoria de Comptes “ a l’accionista únic de la societat (Ajuntament de Badalona).
Aquesta documentació, després de l’aprovació per la Junta General, es diposita al Registre Mercantil.

Comptes anuals i informe d’auditoria 2014 [pdf]
Comptes anuals i informe d’auditoria 2015 [pdf]
Comptes anuals i informe d’auditoria 2016 [pdf]
Comptes anuals i informe d’auditoria 2017 [pdf]

Juny 2018 Direcció Econòmicofinancera

Català