Informació pressupostària

Anualment el Consell d’Administració de BSA, SA, d’acord amb la Llei d’Hisendes Locals aprova una proposta de Pressupost anual, que eleva a la Junta General (Ple de l’Ajuntament de Badalona) per a la seva aprovació.

Pressupost 2015 aprovat pel consell d'administració [pdf]
Pressupost 2016 aprovat pel consell d'administració [pdf]
Pressupost 2017 aprovat pel consell d'administració [pdf]

Novembre 2016 Direcció Econòmicofinancera

Català