Contractació Pública

Badalona Serveis Assistencials, SA és una societat anònima mercantil constituïda per part de l’Ajuntament de Badalona per a la prestació de serveis integrals de salut i d’atenció a la dependència, mitjançant la gestió directa i amb la naturalesa de Societat Anònima municipal de capital íntegrament públic.
L’òrgan competent per a la contractació dels serveis a prestar a BSA és la seva Gerència, d’acord amb el que estableix l’article 24 dels Estatuts de l’entitat.
Atenent la naturalesa jurídica i la de les activitats que realitza, BSA és una entitat que es troba inclosa a l’àmbit subjectiu de la Llei de Procediments de Contractacions i té la consideració de “Poder Adjudicador” que no té la condició d’Administració Pública, d’acord amb allò que estableix l’art. 3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLLCSP), per la qual cosa ha d’ajustar les seves adjudicacions a allò que disposen els articles 190 i 191 del RDL 3/2011.
Així mateix, BSA aplica sobre els contractes harmonitzats aquells articles d’efecte directe de la Directiva 2014/24/UE.
Pel que fa als contractes no subjectes a regulació harmonitzada, BSA està sotmesa, en tot cas, als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació i Responsabilitat Social Corporativa.
En compliment del que disposa l’article 191 de l’esmentada Llei i per a assegurar l’aplicació d’aquests principis, BSA ha desenvolupat unes normes internes de contractació (NIC) aprovades pel Consell d’Administració en data 31 de març de 2014 i complementades en data 19 de gener de 2016. Clic aqui per veure el document.
A fi i efecte de donar compliment als requeriments legals sobre transparència, s’adjunta el detall relatiu a:
Contractes públics
Contractes menors
Convenis
Encomandes de gestió

Català